• Slide 4
  • Slide 9
  • Slide 8
  • Slide 6
  • Slide 5
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 1
บ้านสะอาดน่าอยู่ ดูแลด้วยใจ
อบอุ่นปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ

แนวคิด

   มุ่งมั่นให้การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งญาติได้ให้ความไว้วางใจสถานบริการเราได้ดูแลแทน โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรงขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดี อบอุ่นไม่ว้าเหว่  เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านและอยู่กับบุตรหลาน ภายใต้การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับเรา

   บริการดูแลผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ที่ต้องการให้การดูแลในเรื่องการจัดท่าพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ ทำแผล ใส่สายสวนปัสสาวะ และการดูแลทางด้านจิตใจภายใต้การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมกกว่า 20 ปีและพนักงานช่วยการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่เหมือนบ้าน อากาศดี สถานที่ร่มรื่น สงบ ปลอดภัยต่อการพักอาศัย สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายในยามฉุกเฉิน

   We provide a care to those who cannot help themselves, elderly, patients with paralysis in need of close monitoring, patients during rehabilitation, those who need the care in positioning to lic on the side to prevent bedsore, tube feeding, phlegm suctioning, wound dressing, urinary catheterization and taking care of the mind under the care of registered nurses with experience in elderly care for more than 20 years and nursing staffs for 24 hours in an environment like a home with nice weather, quiet and safe to stay, and easy to access to health services in an emergency.

กิจกรรมการดูแล

1. บริการช่วยเหลือปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้แก่ การรับประทานอาหาร ทำความสะอาดร่างกาย การขับถ่ายการออกกำลังกาย
2. ดูแลให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะผู้ป่วยเจาะคอ ทำแผลกดทับพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง
3. ฟื้นฟูร่างกายด้วยการทำกายภาพเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลให้ได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ ตามข้อจำกัดของผู้รับบริการ
5. ดูแลให้ยาประจำตัวอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์
6. ดูแล ติดตามการนัดหมายพบแพทย์และบริการติดตามดูแลขณะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
7. จัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย
8. ฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นเพื่อนพูดคุย อ่านหนังสือ และจัดทำกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย

Care Activities

1. Support haily routines including eating, body cleansing, excretion and exercise
2. Take care of enteral tube feeding, tracheostomy suctioning, bedsore dressing, and turning body
every 2 hours.
3. Restore the body with the preliminary physical therapy continuously
4. Ensure provision of foods correct to nutrition as limitations of service takers
5. Ensure medication continuously under doctor's orders.
6. Ensure and follow up doctor appointments and follow up to take care as going to see the doctor
at the hospital.
7. Hold religious activities and Thai traditions.
8. Restore sani$y, be a friend to talk, read the books and hold recreational activities as appropriate
to each service taker.